È il Padre Nostro in lingua sarda di Baingio Cossiga (Chiaramonti 1809-1855). [Cfr. “Su Poeta Christianu, o siat sa doctrinetta in sonettos logudoresos cum alcunas cantoneddas sacras“, Tataris 1863, Tip. de Gavinu Bertolinis, a cura de Salvadore Cossu, rectore de Piaghe].

Babbu nostru de paghe e non de guerra,
Ch’istas in su pius altu firmamentu

Cantos amore veru in coro inserrant
laudent su nomen tou ogni momentu.

Da’ nos su regnu tou e lu dissera,
Pro lu gosare in eternu cuntentu.

Fatta siat in chelu e in sa terra
Sa voluntade tua in ogni eventu.

Segnore generosu hoe nos dona
Su pane de ‘ogni die sustanziale

Comente perdonamus nos perdona (bis).
E non nos laser ruer, da ‘ogni male

Liberanos, segnore; e pro corona
Nerzat Amen Gesus ogni mortale (bis).