Gosos (o lauda)  per Santa Lucia (come per il gotsos per sant’Antonio Abate è probabilmente composto da un poeta locale e viene tramandato oralmente. Eseguito durante tutta la tredicina che precede la festa per Santa Lucia, il 13 dicembre.

Tu se’ lugi e lugi vi(v)a
chi doni a tutti splandori,
illuminegghia, o Lugia,
li chi vivini in arrori.
Nascisti da nubaltai               
però da sangu paganu           
candu Dioclezianu           
cummittia crudeltai;           
Ma tu battisgià ti fai           
muidda da lu Signori.       
Illuminegghia o Lugia…

Da la più tenera eddai   
cultivesti li viltù                   
e cunsacresti a Gesù               
la tò velginiddai;                   
A Gesù sempri pinsai               
Dì e notti a tutti l’ori.   
Illuminegghia o Lugia…

Se’ la culunna adrunnadda           
di l’Antiggu Tistamentu               
d’aglientu in basi fulmadda           
e di ligiu in finimentu;               
Pa fultalesa:  l’aglientu               
Lu ligiu:  pa lu candori.               
Illuminegghia o Lugia…

Ricca bedda e graziosa           
cun Gesù Cristu spusesti           
e pa’ Gesù tuttu desti               
a poari generosa;                   
Pa no tinì come sposa
altri affetti illu to’  cori.           
Illuminegghia o Lugia…

Rapiddu da la biddesa   
unu spusà ti vulia;
E mamma toia t’haia
prummissa cun siguresa;
Tu che culunna in filmesa
lu scaccesti cun orrori.
Illuminegghia o Lugia…

Pa’ l’affrontu che li festi
lu sposu n’era a murì;
Tandu ti mandesi a dì
chi cu’ l’occhi l’incantesti;
E l’occhi tu li mandesti
sigundu celti scrittori.
Illuminegghia o Lugia…

Lu to’ sposu Onnipotenti
di stà cegga no vulisi
e dui occhi ti punisi
di li primma più lucenti;
Assai più attraenti
e di grazia maggiori.
Illuminegghia o Lugia…

Pascasiu in pettu attizzava
contr’ a  Cristu l’odiu e l’ira
l’amanti invanu suspira
d’avetti comu bramava;
E Pascasiu t’accusava
vultendi in odiu l’amori.
Illuminegghia o Lugia…

Avenditi eddu accusadda       
chi tu eri cristiana                    
di pultatti a malagana               
lu tirannu ha uldinaddu               
a lu loggu distinaddu       
undi si peldi l’onori.
Illuminegghia o Lugia…

I lu so’ intentu riscì               
si sfulzesi ma invanu               
chi cun nisciun mezzu umanu           
ti pudisini nuì;                   
Vulendi Deu cussì   
cunsilvà lu to’ pudori.
Illuminegghia o Lugia…

Pascasiu d’ira invasaddu       
ruiu i l’occhi spumanti,            
cun legna in giru abbondanti       
un foggu t’ha postu a laddu       
Cun bitummu alimentaddu           
pa brusgià cun più aldori.
Illuminegghia o Lugia…

Esultanti e graziosa           
stagii in mezzu a lu foggu           
chi no ti brusgiava in loggu       
come Fenici amorosa;           
Rubiconda come rosa           
e più bedda di culori.
Illuminegghia o Lugia…

Ca a te tandu mirava
lu rù di Mosè cridia
chi lu foggu l’invistia
e pa nudda lu brusgiava;
Beddu e veldi lu lassava
chena brusgialli un fiori.
Illuminegghia o Lugia…

Tandu ti chiama a dispalti
lu tirannu, l’aguzzinu
e lu coddu alabastrinu
ti passa di palti in palti;
No pudendi cun tant’ alti
ristà di te vincidori.
Illuminegghia o Lugia…

Ester cussì avvinenti
no cumparisi a la colti;
Comu fu ferit’ a  molti
tutta in cara risplendenti
Profetizzendi immininenti
molti a lu persecudori.
Illuminegghia o Lugia…

Pascasiu infatti arristaddu
fusi a Roma cundugiddu;
isvalgugnaddu, avviliddu
vinisi decapitaddu;
Palchì vinisi accusaddu
d’ingiustu e di traditori.
Illuminegghia o Lugia…

Milli e più tandu offerisini
Laudi a li cristiani
e milli e milli pagani
a Cristu si cunviltisini;
e  l’iduli distrùisini
assai manni e minori.

Illuminegghia o Lugia…