Probabilmente composto da un poeta locale viene tramandato oralmente.
È eseguito durante la novena che precede la festa di Sant’Antonio Abate, Patrono di Castelsardo, il 17 gennaio. (Racconta la vita di Sant’Antonio Abate, santo titolare della Cattedrale di Ampurias e patrono della medesima, e di tutta la Diocesi).

Di l’eremu abitadori
Sant’Abati gloriosu
Antoni miragulosu
Sìì lu nostru protettori.

In Eraclea ciddai
di l’Egittu superiori
nascisti tra li splandori
di ricchesa e nubaltai
parò tu la poaltài
preferisti a tant’onori;

Pa’l  palfezionati bè
l’avagneliu cunsultai
chi diggi: “zedi lu ch’hai
a poari e sighi a me”;
Comu cosa ditta a te
Ubidìì lu Redentori;

Olfanu illa frisca eddai
di diciott’anni ristesti
e a li poari desti
palti di l’erediddai
zidendi l’alta middai
a to suredda minori;

Vulendi in te cupià
li valtù chi l’atri haiani
chi in lu diseltu staggiani
li culpi pa’ iscuntà
cumincesti a pratiggà
una vidda di rigori;

Solu una ‘olta  la dì
pani cun sali magnai
e tal volta ci passai
dui o tre dì di cussì
chenza magnà e ne bì
prighendi cun gran falvori;

In continua pinitenzia
ottantasett’anni stesti
tantu lu còlpu dumesti
cun mirabili astinenza
ch’aggualai in cuntinenzia
l’agnuli di lu Signori;

Cun folti tantazioni
lu Dimoniu t’assaltava
e  in te s’adduppiava
diunu e orazioni
e nisciuna imprissioni
faggiani in lu tò cori;

No pudenditi vincì
cun  tant’assalti infernali
cun visioni brutali
s’impignava a fatti cadì
e ti sciddava i lu drummì
cun orribili rumori;

Fusi tandu chi lassesti
lu cunventu par’ andà
una tumba a abità
undi viu t’insarresti,
cussì lu colpu intarresti
come chiddu di ca’ mori.

Lu Dimoniu in chissu statu
ti faci fiera battaglia,
colpi orribili ti scaglia
fin’a cadì dismagghiatu,
ma a li sensi turratu
sfidesti lu so furori.

Tandu un rumori terribili
in la tumba s’intindisi:
in cattru loghi s’abbrisi
intrendi figuri orribili,
ch’in dugna modu pussibili
ti daggiani dulori.

Lupi, tigri, ursi e lioni
da dugna loggu intraggiani
e fatt’a chissi sighiani
salpenti e sculpioni
ch’erani tutti Dimoni
pa’l fatti intrà in timori;

Un lumu zelestiali
in la tumba penetresi
ch’in un attimu iscaccesi
tutti li mostri infernali,
no vulendi di fa mali
Deu a lu so silvidori.

Pa’l dati folza e agghiutu
fusi  Deu chi falesi,
e cussì ti faiddesi:
“paich’hai bè cumbattutu
da li Dimoni timutu
sarè sempri, e vincitori.

Vulendi più internatti
in loggh’aspri a più tulmentu,
ti gietta un vasu d’aglientu
lu Dimoniu a ingannatti,
ma iscumpari in signatti
lu vasu e l’ingannadori.

D’anni trentacincu essendi
in una grutta insarratu,
pa’l vint’anni se’ istatu
senza iscì mai, prighendi,
l’eva e lu pani accittendi
tu, da un bucu minori.

In lu ‘scinni finalmenti,
vulendi a te imità,
si vidissini fundà
in tanti loghi cunventi,
vulendi a te solamenti
pa’l babbu e Superiori.

Pa’l mezzu toiu obaraddi
si so miraguli assai;
e li Dimoni scacciai
da li ch’erani invasaddi
e cun la croggi, maladdi,
sanavi a tutti l’ori;

Erani in te signaladdi
doni e scienzi infusi
chi l’eretighi cunfusi
si n’andavani ammiraddi
e cun teggu cunsigliaddi
si sò finz’e imperadori;

Festi discipuli amanti
di summa pelfezioni,
tra li quali Ilarioni,
dui Macarii e tanti,
ch’avali in celu sò santi
in mezz’a li cunfissori.

Lu martiriu disiggiai
chi no pudisti ottinì.
Forsi maltiri murì
li maltiri cunfultai.
E intrepidu sfidai
tiranni e persecutori.

T’ha un agnulu avvisaddu
sendi di cent’e  cinc’anni
chi d’iscinni da l’affanni
Deu haia dicritaddu
e ti fussi priparaddu
a murì che Cunfissori.

Essenditi cungidendi
da li discipuli poi,
gitati a li pedi toi
li basgiaani pignendi:
“Comu ci lassi, dicendi,
peguri chena pastori.

Ch’intantu t’accumpagnessini
a dui soli prighesti,
e lu loggu li mustresti
undi lu colpu intarressini,
e a tutti l’occultessini
pa nigalli dugn’onori.

Finalmenti ingiunucciadu
cu li mani a cel’alzendi,
a Deu raccumandendi
di santa jesgia lu statu
hai l’anima ‘spiratu
in bracci a lu Criadori.

Di l’eremu abitadori
Sant’Abati gloriosu
Antoni miragulosu
Sìì lu nostru protettori.