Natale

A su nascher Gesùs

  A su nascher de Gesussas pupias divinasdesornant perlas finasteneramente. Cun gemitu impazientechi nd’ispiccat su coros’amabile tesorotroppu suspirat. Cando sa Mama miratcun sa cara de rosae cun bucca amorosariet serenu. Reclinadu in su fenul’hat lusingadu, umanucun...

Zeleste tesoro

Zeleste tesoro, d’eterna allegriaDormi, vida e coro, reposa, anninnia.Lettu de broccadu, non ti preparesi,su fenu ti desi, lettu duru e siccu,sende su pius riccu, potente Segnore!Dormi fizu amadu, dormi cun dulzura,non tenzas paura, d’esser perturbadu,o Verbu...

Te Deum

Eseguito dai confratelli al termine della cena che rievoca l’ultima cena di Gesù con gli apostoli.Te Deum laudamus (latino per "noi ti lodiamo, Dio") è un inno cristiano in prosa di origine antica. Nella Chiesa cattolica il Te Deum è legato alle cerimonie di...