Canto di introduzione alla celebrazione eucaristica in lingua sarda.
Viene solitamente eseguito al posto del Kyrie.

Perdonu Deus Meu
Confesso: happo peccadu,
Cuntrittu e umiliadu
Pedo piedade.

Eterna bonidade,
Soberana clemenzia,
A sa Vostra presenzia
Sa culpa abburro.

Umile a sos pes curro,
Miseru piccadore,
Cun sinzeru dolore
E pianghende.

So inculpadu nende
Meda bos appo offesu
Lu tenzo a grande pesu,
o Deus meu.

De mille culpas reu
Connosco chi appo erradu,
E tantu maltrataddu
Unu Segnore.

Cà setzis Salvadore,
Misericordiosu,
Mi dades, amorosu,
s’isperanzia.

E tenzo in cunfidanzia
Chi senza m’appartare
Mi detzis perdonare
Interamente.